1: ข้อตกลงของเว็บไซต์

1. การยินยอมตามข้อตกลงในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ อย่างน้อยที่สุด คุณจะต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมาย หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ คุณจะต้องให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ที่อยู่ในอำนาจปกครองของคุณในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

2. คุณจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือใช้โดยที่คุณไม่มีอำนาจ หรือเป็นการใช้โดยฝ่าผืนต่อกฎหมายในประเทศของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์)

3. คุณจะไม่แพร่โปรแกรมแปลกปลอมใดๆ หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีผลทำให้เว็บไซต์ของเราถูกทำลายหรือถูกทำให้เสียหาย

4. การผิดสัญญาหรือฝ่าฝืนข้อตกลงแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลทำให้เรายุติการให้บริการแก่คุณทันที

2: เงื่อนไขทั่วไป

1. เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม

2. คนขับรถที่เข้าร่วมและ/ หรือคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์และ/หรือซอฟแวร์ของเราในขณะที่ใช้บริการของเราในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

3. เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของเราหรือรายการโปรโมชั่นให้แก่คุณ และ/หรือคนขับรถที่เข้าร่วมรายการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมล เอสเอ็มเอส ข้อความทางโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือข้อความแจ้งเตือนบนซอฟแวร์ คุณ และ/หรือคนขับรถที่เข้าร่วมอนุญาตให้เราส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อที่คุณ และ/หรือคนขับรถที่เข้าร่วมได้แจ้งไว้ต่อเราในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้

4. คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลของคุณ(ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต)จะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อใช้เข้ารหัส และเกี่ยวข้องกับการดังต่อไปนี้

 • ส่งผ่านข้อมูลไปยังเครือข่ายต่างๆ และ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้สอดคล้องและแก้ไขตามข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายหรือเครื่องมือ

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกใช้ในการเข้ารหัสระหว่างการเคลื่อนย้ายผ่านระบบเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำปลอม ทำสำเนา ขาย ขายซ้ำ หรือหาประโยชน์ใดๆ จากการใช้บริการของเว็บไซต์ หรือจากการเข้าสู่การให้บริการของเรา หรือจากข้อมูลติดต่ออื่นๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โดยปราศจากการยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หัวข้อต่างๆ ที่ใช้ในสัญญาฉบับนี้มีไว้เพื่อความสะดวกในการอ่านสัญญาเท่านั้น และย่อมไม่จำกัดหรือกระทบต่อข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

3: ความถูกต้อง
ความสมบูรณ์
และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจใดๆ โดยที่ไม่ผ่านการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำล่วงหน้าถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของแหล่งที่มาของข้อมูล ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ย่อมเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาซึ่งเป็นประวัติข้อมูลที่แน่นอน แต่ประวัติข้อมูลสำคัญซึ่งไม่เป็นปัจจุบันนั้นเผยแพร่เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ในเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของคุณเองที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์

4: ค่าบริการ

1. ค่าบริการที่เรียกเก็บจากคุณจะเป็นไปตามค่าบริการขนส่ง ค่าบริการขนส่งนี้เป็นค่าบริการดำเนินการขนส่งสินค้าตามระยะทางการขนส่ง จำนวนของสินค้า และเงื่อนไขหรือความต้องการอื่นๆ ที่คุณกำหนด ค่าบริการจะคำนวณจากข้อมูลและเงื่อนไขการขนส่งที่คุณได้แจ้งและกำหนดไว้ผ่านการบริการของเรา

2. คุณต้องชำระค่าบริการขนส่งโดยเลือกวิธีการชำระวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธี ดังนี้

 • ชำระเป็นเงินสดแก่คนขับรถที่เข้าร่วมโดยทันทีเมื่อการขนส่งสินค้านั้นเสร็จสิ้นลง
 • ชำระผ่านบัตรเครดิตในขณะที่คุณทำรายการจองการใช้บริการของเราผ่านซอฟแวร์

3. ในกรณีที่คุณประสงค์ที่จะยกเลิกการขนส่งสินค้าหลังจากที่คนขับรถที่เข้าร่วมได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าแล้ว หรือคนขับรถที่เข้าร่วมได้เดินทางไปถึงจุดรับสินค้าก่อนเวลาที่จะทำการขนส่งสินค้าจริงโดยเป็นความผิดพลาดของคุณเอง เช่น แจ้งเวลารับสินค้าผิด หรือสินค้าไม่พร้อมที่จะขนส่งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะให้คนขับรถอยู่รอ ณ จุดรับสินค้าจนกระทั่งถึงเวลาที่จะทำการขนส่งสินค้าคุณต้องชำระค่าบริการขนส่งสินค้าที่ได้ยกเลิกนั้นดังต่อไปนี้

 • ร้อยละ 30 ของค่าบริการขนส่งหากเป็นการขนส่งสินค้าในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
 • ร้อยละ 100 ของค่าบริการขนส่งหากเป็นการขนส่งสินค้าในต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล

5: การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
และราคาค่าบริการ

1. ราคาค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการแจ้งเตือนหรือการบอกกล่าวล่วงหน้า

2. เราขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยุติการให้บริการ(หรือเนื้อหาบางส่วนของการบริการ)ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตามโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการแจ้งเตือนหรือการบอกกล่าวล่วงหน้า

3. เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือต่อบุคคลที่สามในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ การเปลี่ยนราคาค่าบริการ การระงับการให้บริการ หรือการไม่ให้บริการต่อไป

6: ความเห็นของผู้ใช้
การตอบกลับ
และคำเสนออื่นๆ

1. ในกรณีที่คุณส่งคำแนะนำมาให้เราตามที่เราร้องขอ หรือคุณส่งความคิดที่สร้างสรรค์มาให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผนการ หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ไม่ว่าจะได้ส่งผ่านโดยอีเมล ไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นต่อไปนี้ให้เรียกรวมว่า ‘ความเห็น’ คุณยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตามที่จะให้สิทธิเราทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้โดยวิธีอื่นใดสำหรับการแสดงความเห็นของคุณที่ได้ส่งโดยผ่านสื่อกลางต่างๆ มายังเรา เราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องกระทำการดังต่อไปนี้

 • เก็บรักษาความเห็นนั้นเป็นความลับ
 • จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความเห็นนั้น
 • ตอบสนองต่อความเห็นนั้น

ถึงแม้ว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระทำ แต่เราอาจจะทำการตรวจสอบดูแล เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบเนื้อหาความเห็นที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย มีความรุนแรง เป็นภัยคุกคาม เป็นการหมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม เป็นสื่อลามกอนาจาร หรือมีเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด หรือละเมิดต่อข้อตกลงในการใช้บริการตามสัญญานี้

2. คุณตกลงว่าความเห็นของคุณจะไม่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื่น รวมไปถึงไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนบุคคล สภาพบุคคล บุคคลอื่น หรือสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่น คุณยังให้ความยินยอมอีกว่าความเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย รุนแรง หรือมีลักษณะไม่พึงประสงค์อย่างใดๆ หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการของการให้บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวพันกัน คุณจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง และต้องไม่แสดงตนเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณ หรือในทางที่ล่อลวงเราหรือบุคคลอื่นให้เข้าใจผิดในแหล่งที่มาของความเห็นนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องของความเห็นที่คุณแสดง เราจะไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ ต่อความเห็นที่คุณหรือบุคคลอื่นได้กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของเรา

7: ข้อมูลส่วนบุคคล

1. คุณยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

2. คุณยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3. คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) และยินยอมให้เรานำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา นอกจากนี้คนขับรถที่เข้าร่วมตกลงยินยอมให้สิทธิแก่เราในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

4. คุณและคนขับรถที่เข้าร่วมตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของเราคุณและคนขับรถที่เข้าร่วมยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

8: ข้อผิดพลาด, ข้อที่ไม่ถูกต้อง
และข้อที่ละเว้น

1. ในบางครั้ง ข้อมูลในเว็บไซต์หรือในการให้บริการของเราอาจมีการพิมพ์ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง หรือละเว้นไม่กล่าวถึง ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรยายสินค้า ราคา การส่งเสริมการขาย ข้อเสนอ การคิดราคาค่าขนส่งสินค้า ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าและคิวรถที่ว่างอยู่ เราขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อที่ละเว้น รวมถึงทำการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทข้อมูลหรือยกเลิกการจองหากพบว่าข้อมูลในการให้บริการหรือในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันนั้นไม่ถูกต้อง ในเวลาใดๆ ก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณได้ทำรายการจองแล้ว)

2. เราไม่สัญญาว่าจะอัพเดทข้อมูล เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือไขความกระจ่างแก่ข้อมูลใดๆ ในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา เว้นเสียแต่ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมี จะไม่มีการอัพเดทข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจง หรือระบุโดยชัดแจ้งว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลแล้ว

9: ความรับผิดชอบของคุณ

1. คุณยอมรับว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิในการเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเราในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของสิ่งของหรือในฐานะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนเจ้าของสิ่งของนี้

2. คุณตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งของที่ส่งได้มีการบรรจุหีบห่ออย่างมิดชิดและเหมาะสมกับลักษณะและน้ำหนักของสิ่งของที่จะส่งโดยไม่มีชิ้นส่วนใดถูกแกะหรือแตกหักออกมาจากบรรจุภัณฑ์ก่อนการขนส่ง

3. คุณตกลงที่จะรับประกันว่าสิ่งที่ส่งได้มีการบรรจุอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันสิ่งของที่อยู่ข้างในและสำหรับการส่งดังต่อไปนี้

 • สำหรับการส่งของที่อาจแตกหักได้ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจเกิดเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และห่อบรรจุของต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่าสิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่อาจแตกหักได้
 • สำหรับการขนส่งสิ่งของที่ห้ามหักงอ สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ปกป้องการหักงอ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง และบนห่อบรรจุต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่า สิ่งของนี้เป็นสิ่งของที่ห้ามหักงอ
 • สำหรับการขนส่งสิ่งของที่เป็นของสด หรือเน่าเสียได้ง่าย สิ่งของต้องได้รับการห่อหุ้มด้วยวัสดุที่ เหมาะสมเพื่อป้องกันการเน่าเสียในระหว่างขนส่ง และบนห่อบรรจุต้องมีการแปะหรือเขียนป้ายชัดเจนว่า สิ่งของนี้เป็นของสด หรือเน่าเสียได้ง่าย

4. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง ดังต่อไปนี้

 • ชื่อของผู้ส่ง หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
 • ชื่อของผู้รับ ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
 • ชื่อหรือรายละเอียดของสิ่งของที่จะขนส่งโดยต้องระบุข้อมูลของสิ่งที่จะส่งตามความเป็นจริง
 • ข้อควรระวังในการขนส่ง เช่น ของที่อาจแตกหักได้ ของที่ห้ามหักงอ ของสด หรือเน่าเสียได้ง่าย
 • ในกรณีทีมีการเรียกเก็บค่าสินค้าปลายทาง ให้ใส่จำนวนเงินที่เรียกเก็บในช่องหมายเหตุ เพื่อความถูกต้องและ รวดเร็วในการตรวจสอบ และประสานงาน

5. คุณยอมรับว่าสิ่งของและการขนย้ายสิ่งของของคุณเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย คนขับรถที่เข้าร่วมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธรับงานส่งสิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด อาวุธ ยาเสพติด วัตถุลามกอนาจาร สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ และวัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้มป้องกัน สิ่งของต้องห้าม สิ่งของโสโครก หรือสิ่งมีพิษที่อาจทำให้เกิดอันตราย สัตว์ / สิ่งมีชีวิต เงิน เหรียญกษาปณ์ เพชร พลอย ทองหรืออัญมณี สินค้าเปราะบางที่ไม่มีหีบห่อที่เหมาะสม โดยคุณตกลงรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้แต่เพียงผู้เดียว

6. คุณต้องลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานการขนส่งซึ่งคนขับรถจะบันทึกตามที่คุณได้แจ้งไว้

7. ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดซื้อสินค้า สินค้านั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท และคุณจะต้องชำระเงินค่าสินค้านั้นให้กับคนขับรถที่เข้าร่วมทันทีหลังจากที่สินค้าได้ส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว

8. ในกรณีที่คุณใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง ค่าสินค้านั้นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท หากคุณต้องการเงินค่าสินค้าทันทีหลังจากที่ผู้รับจ่ายเงิน คุณจะต้องใช้บริการไป-กลับ หรือหากคุณให้บุ๊คมายคาร์โกโอนเงินค่าสินค้านั้นคืน คุณจะได้รับคืนภายในเวลา 17.00 น. ของวันถัดไป

10: ผู้ใช้บริการที่ต้องห้าม

อกเหนือไปจากข้อห้ามประการอื่นที่ระบุไว้ข้อตกลงในการใช้บริการ คุณอาจตกเป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราได้หากปรากฏว่าการกระทำของคุณนั้น

1. เป็นการใช้เว็บไซต์ของเราโดยมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมาย

2. เป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำอันละเมิดต่อกฎหมาย

3. เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎ ระเบียบ กฎหมาย ของนานาประเทศ สหพันธรัฐ ส่วนภูมิภาค หรือระเบียบข้อบังคับแห่งรัฐ หรือข้อบังคับท้องถิ่น

4. เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่น

5. เป็นการคุกคาม การกระทำในทางที่ผิด ดูถูก ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเป็นการแบ่งแยกทางเพศ การเลือกชอบทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ประเทศที่เกิด หรือความพิการ

6. เป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีเจตนาหลอกลวงหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการหรือซอฟแวร์ของเรา อันรวมถึงการใช้บริการหรือซอฟแวร์ของเราในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟแวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. เป็นการนำเข้าหรือส่งผ่านไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่มิชอบซึ่งจะถูกใช้หรืออาจถูกใช้ในทางใดๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานหรือระบบการปฏิบัติงานของการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

8. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น รวมถึงการสะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

9. เป็นการส่งขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(spam) การส่งข้อความหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต(phish)ฟาร์ม(pharm) พรีเท็ค(pretext) รวบรวมข้อมูล (crawl) หรือเก็บข้อมูล (scrape)

10. เป็นการส่งขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(spam) การส่งข้อความหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต(phish)ฟาร์ม(pharm) พรีเท็ค(pretext) รวบรวมข้อมูล (crawl) หรือเก็บข้อมูล (scrape)

11. เป็นการใช้เพื่อสิ่งลามกอนาจารหรือการกระทำที่ผิดศีลธรรม

12. เป็นการแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์อื่น หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

13. เป็นการกระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของเรา หรือซอฟแวร์ หรือเซิฟเวอร์และระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟแวร์

14. เป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเราหรือธุรกิจของเรา เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการของเราหรือซอฟแวร์โดยการติดต่อคนขับรถที่เข้าร่วมโดยตรง หรือทำให้คนขับรถที่เข้าร่วมไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเราหรือซอฟแวร์ เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการหรือธุรกิจของเรา

เราขอสงวนสิทธิในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อพบการกระทำที่ต้องห้ามดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการต่อต้านการกระทำดังกล่าว

11: หน้าที่ของคนขับรถ
ที่เข้าร่วม

1. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องใช้ความพยายามตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์เพื่อขนส่งสินค้าให้ได้ภายในระยะเวลาที่ประมาณการไว้ แต่ทั้งนี้ เป็นที่ยอมรับว่าระยะเวลาที่ประมาณการนั้น เป็นเพียงการประมาณการและอาจมิได้พิจารณาถึงปัจจัยพิเศษอื่นๆ อย่างแม่นยำ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจร สภาพอากาศ ไฟฟ้าดับ การจลาจลการก่อกบฏ สงครามเหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุขัดข้องอื่นใด

2. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องป้องกันตามสมควรแก่พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่เกินกว่าการเสื่อมสภาพหรือการสึกหรอตามธรรมดาแห่งสภาพของสินค้านั้น รวมทั้งกระทำการป้องกันตามสมควรเพื่อมิให้บุคคลใดซึ่งมิได้รับอนุญาตหรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายเข้าถึงสินค้าได้

3. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า และสร้างความมั่นใจได้ตามสมควรว่าการขนส่งสินค้านั้นจะเป็นไปอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สินค้าทรัพย์สิน หรือบุคคลใดๆ ได้

4. คนขับรถที่เข้าร่วมมีหน้าที่จะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องใช้งานร่วมกับซอฟแวร์ของเราได้ดี

5. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องเรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากคุณเมื่อการขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมเรียกรับเงินเกินไปกว่าค่าบริการขนส่งจากคุณ

6. ในบางกรณีตามที่คนขับรถที่เข้าร่วมและเราจะได้ตกลงกัน คนขับรถที่เข้าร่วมอาจให้เราเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากคุณแทนได้ รวมถึงให้เราออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่คุณแทนด้วยก็ได้

7. ในกรณีที่คนขับรถที่เข้าร่วมให้เราเป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการขนส่งจากคุณการชำระเงินตามที่คนขับรถได้เรียกเก็บในกรณีดังกล่าวนั้น จะกระทำภายในเวลาที่เราเป็นผู้กำหนดเองแต่เพียงลำพัง ในการชำระเงินนี้คนขับรถที่เข้าร่วมยินยอมให้เราหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

8. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องเติมเงินในระบบก่อนเริ่มทำงานเพื่อหักชำระเป็นค่าธรรมเนียมให้กับบุ๊คมายคาร์โก ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ วิธีการหักชำระค่าธรรมเนียมและการชำระค่าจ้างให้คนขับรถที่เข้าร่วมเป็นไปตามนโยบายของบุ๊คมายคาร์โก

9. คนขับรถที่เข้าร่วมตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าที่จอดรถ ค่าทางด่วน หรือค่าปรับต่างๆ

10. คนขับรถที่เข้าร่วมมีหน้าที่กรอกข้อมูลในหลักฐานการรับส่งพัสดุให้ครบถ้วน และให้เจ้าของสินค้าลงลายมือชื่อ

11. ในกรณีที่สินค้าที่ขนส่งมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท อาจมีการเรียกชำระเงินค่าสินค้าจากผู้รับได้ และคนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องโอนเงินค่าสินค้าดังกล่าวให้บุ๊คมายคาร์โกภายระยะเวลาที่บุ๊คมายคาร์โกกำหนด คนขับรถที่เข้าร่วมอาจให้บริการจัดซื้อสินค้าซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการบริการ 1 ครั้งได้ โดยคุณจะต้องชำระเงินให้กับคนขับรถที่เข้าร่วมทันทีหลังจากที่สินค้าได้ส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว

12. ถ้าคนขับรถมีการยกเลิกงานที่รับไว้ล่วงหน้า จะถูกปรับเงินตามที่บุ๊คมายคาร์โกกำหนด

12: ข้อยกเว้น
ในความรับผิด
ของคนขับรถที่เข้าร่วม

1. คนขับรถที่เข้าร่วมไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดจากความล่าช้าในการขนส่งสินค้า

2. คนขับรถที่เข้าร่วมไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าอันเกิดขึ้นจากการกระทำ การงดเว้นการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

 • คุณมิได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของคุณตาม ข้อ 9 และ/หรือ คุณเป็นผู้ใช้บริการที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 10
 • คนขับรถที่เข้าร่วมไม่อาจทำการขนส่งเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของคนขับรถเอง
 • การกระทำโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ การงดเว้นกระทำการใดๆ หรือการทำละเมิดของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนขับรถที่เข้าร่วม

3. คนขับรถที่เข้าร่วมไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

4. ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมเปิดหรือตรวจสอบสินค้าที่ขนส่งดังนั้น คนขับรถที่เข้าร่วมจึงไม่จำต้องรับผิดชอบในกรณีที่สินค้าที่ขนส่งเป็นของผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบของประเทศ

13: ข้อจำกัดสิทธิ
ของคนขับรถที่เข้าร่วม

1. ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมให้บริการหรือรับงานใดๆ จากบุคคลอื่น หรือตกลงยอมรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้บริการรายอื่นนอกเหนือไปจากผู้ใช้บริการซึ่งคนขับรถที่เข้าร่วมได้ตกลงรับให้บริการแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าได้

2. ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมตอบรับให้บริการขนส่งสินค้าแก่คุณแทนคนขับรถรายอื่นหรือบุคคลอื่นในทุกกรณี และห้ามคนขับรถที่เข้าร่วมส่งต่องานขนส่งสินค้าที่ตนได้ตกลงรับให้บริการจากคุณแล้วให้กับคนขับรถที่เข้าร่วมรายอื่นหรือบุคคลอื่นใดทำการขนส่งแทน

3. ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเรา หรือซอฟแวร์ของเรา เพื่อผลิตหรือเผยแพร่สื่อโฆษณา ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความชนิดอื่นใด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อบุคคลอื่นรวมถึงห้ามไม่ให้ส่งข้อความหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต (phish) ฟาร์ม (pharm) พรีเท็ค (pretext) ห้ามรวบรวมข้อมูล (crawl) หรือเก็บข้อมูล (scrape) ของบุคคลใดๆ ผ่านการให้บริการของเรา

4. ห้ามมิให้คนขับรถที่เข้าร่วมกระทำการใดๆ อันเป็นการใช้หรืออาศัยการบริการของเรา หรือซอฟแวร์ของเรา ในการก่อให้เกิด การยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุน การใดๆ อันมีความผิดตามกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิตามกฎหมาย หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลใด รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การติดตาม สะกดรอยตาม หรือก่อกวนบุคคลใด

5. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือความเสียหาย หรือเป็นการทำลายการดำเนินงานของบริการของเรา หรือซอฟแวร์ หรือเซิฟเวอร์ หรือระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมโยงกับซอฟแวร์ของเรา

6. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องไม่พยายามกระทำการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการของเราหรือธุรกิจของเรา เช่น การพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการเราหรือซอฟแวร์โดยการติดต่อกับคุณซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง หรือทำให้คุณไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการของเราหรือซอฟแวร์ เราขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียวว่าการกระทำใดเป็นการทำลาย ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อบริการหรือธุรกิจของเรา

7. คนขับรถที่เข้าร่วมจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการใช้บริการ หรือซอฟแวร์ของเรา อันรวมถึงการใช้บริการของเราหรือซอฟแวร์ในชื่อของบุคคลอื่น หรือใช้ซอฟแวร์ซึ่งติดตั้งบนอุปกรณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

14: ข้อมูลส่วนบุคคล
ของคนขับรถ

1. คนขับรถที่เข้าร่วมยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่เราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. คนขับรถที่เข้าร่วมตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคนขับรถที่เข้าร่วมนั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเรา (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะๆ บนเว็บไซต์ของเรา คนขับรถที่เข้าร่วมนั้นยอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

3. คนขับรถที่เข้าร่วมยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของเรา นอกจากนี้คนขับรถที่เข้าร่วมตกลงยินยอมให้สิทธิแก่เราในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของเราตามที่จำเป็น

15 : โปรโมชั่น

โปรโมชั่นของเราจะมีขึ้นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

16: การสิ้นสุดของสัญญา

1. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจนกระทั่งวันสิ้นสุดสัญญาจะยังคงมีอยู่ตลอดเพื่อความมุ่งหมายตามภาระความรับผิดชอบนั้นแม้ว่าสัญญาจะเลิกกันแล้วก็ตาม

2. ข้อตกลงในการใช้บริการนี้จะยังมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยคุณหรือเรา คุณอาจขอยกเลิกข้อตกลงในการใช้บริการได้ในเวลาใดๆ ก็ตามโดยการแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ประสงค์จะใช้บริการของเราต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์หรือซอฟแวร์ของเรา

3. หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ปฏิบัติตามหรือคาดว่าคุณจะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ เราอาจยกเลิกสัญญากับคุณได้ในเวลาใดๆ ก็ตามโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อนล่วงหน้า และคุณยังคงมีความรับผิดตามสัญญานี้ตามที่ได้กระทำลงก่อนหน้านี้รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นในวันเลิกสัญญาด้วย เราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าใช้การบริการของเรา (หรือปฏิเสธการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ)

17: ข้อตกลงทั้งหมด

1. การที่เราไม่ได้ใช้สิทธิหรือบังคับตามสิทธิของเราที่มีอยู่ตามข้อตกลงในการใช้บริการนี้ย่อมไม่ถือว่าเราสละสิทธิดังกล่าว

2. ข้อตกลงในการใช้บริการ นโยบายต่างๆ หรือกฎเกณฑ์การปฏิบัติ ซึ่งเราแจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้หรือในการให้บริการตามสัญญานี้ เป็นการก่อให้เกิดสัญญาและความเข้าใจระหว่างคุณกับเรา และเป็นการควบคุมการใช้บริการของคุณ และยังเป็นการแทนที่ข้อตกลงที่ได้เคยทำก่อนหน้าด้วยข้อตกลงที่เป็นปัจจุบัน การสื่อสารและการเสนอแนะไม่ว่าด้วยทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงในการใช้บริการฉบับก่อนๆ)

3. การตีความหมายข้อตกลงในการใช้บริการที่ไม่ชัดแจ้งหรือคลุมเครือย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิโต้แย้งอย่างใดๆ ต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ร่างข้อตกลงนี้

4. ข้อตกลงในการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและคนขับรถยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

18: การสูญเสียและความเสียหาย

1. ในกรณีที่เราหรือคนขับรถที่เข้าร่วมได้ค้นพบว่าสิ่งของที่ถูกส่งได้สูญหายหรือได้รับความเสียหาย ทางเราหรือคนขับรถที่เข้าร่วมจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเร็วที่สุดเพื่อสอบถามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไป เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งในการแก้ปัญหา ในกรณีที่วิธีการนั้นนอกเหนือความสามารถของคนขับ และ / หรือ ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุและผลอันสมควร 

2. ในกรณีที่คุณไม่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับการแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิในการเลือกวิธีการแก้ปัญหาตามดุลยพินิจ อาทิเช่น การส่งของให้แก่ผู้รับอีกครั้ง การตีของกลับ หรือการกักกันของไว้ ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป

3. ค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่มีผลสืบเนื่องจากข้อ 18 ข้อย่อย1 และ 2 ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า นอกจากการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนขับรถ หรือ การเพิกเฉยต่อการแก้ปัญหาของเรา

19: ข้อยกเว้น
ในความรับผิดชอบ
ของบุ๊คมายคาร์โก

1. เราไม่รับประกันว่าขณะที่คุณใช้บริการ การบริการนั้นจะไม่ถูกขัดขวาง หรือจะต้องตรงต่อเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดอย่างใดๆ และไม่รับประกันว่าการบริการของเราจะสามารถใช้งานได้ตามที่คาดหมายในอุปกรณ์โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคนขับรถที่เข้าร่วม

2. เราไม่รับรองว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้บริการจะถูกต้องแม่นยำหรือเชื่อถือได้ และไม่รับรองความพร้อม ความต่อเนื่อง หรือคุณภาพของบริการของเรา หรือซอฟแวร์ หรือของคนขับรถที่เข้าร่วม

3. คุณรับทราบดีแต่แรกและยอมรับแล้วว่าเราอาจจะยกเลิกการให้บริการในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า

4. เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่ได้ให้ต่อคนขับรถที่เข้าร่วม หรือยกเลิกบัญชีที่คนขับรถที่เข้าร่วมได้สร้างไว้เพื่อใช้บริการของเราหากเราเชื่อว่าคนขับรถที่เข้าร่วมรายใดได้กระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้

5. คุณยอมรับโดยชัดแจ้งแล้วว่าในการใช้บริการนั้นคุณต้องรับภาระความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว การให้บริการและการขนส่งตามสัญญาให้บริการนี้เป็นการให้บริการที่ปราศจากการรับประกันหรือเงื่อนไขอย่างใดๆ เว้นแต่เราจะได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งซึ่งรวมไปถึงการรับประกันอย่างเป็นนัยๆ หรือการให้เงื่อนไขแก่สินค้า หรือคุณภาพของสินค้าที่ขนส่งโดยวิธีการส่งที่เหมาะสมกับสินค้านั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง ความทนทาน ฉลาก และการไม่ขนส่งโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

6. เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียทุกประการ ซึ่งสืบเนื่องหรือมีความเกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้

 • ฝ่าฝืนข้อกำหนดในการบรรจุหีบห่อสิ่งของที่จะส่งตามที่ระบุในข้อ 9 ข้อย่อยที่ 3
 • ไม่ได้แจ้งรายละเอียดและชื่อของสิ่งของที่จะส่งตามที่ระบุในข้อ 9 ข้อย่อยที่ 4(3) และไม่ได้ระบุข้อควรระวังในการขนส่งตามที่ระบุในข้อ 9 ข้อย่อยที่ 4(4)
 • การส่งของที่ต้องห้ามส่งตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 9 ข้อย่อยที่ 5
 • การบิดเบี้ยว ความเสื่อมในการใช้งาน การระเบิด การแตกหัก การเสื่อมสภาพ การเหี่ยวเฉา การหลอมละลายของสิ่งของ
 • ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เหตุการณ์ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเราเช่น สภาพอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประท้วง สงคราม อุบัติเหตุ การจราจรติดจัด ยานยนต์เสียหาย และอื่นๆ
 • ความผิดพลาดหรือการละเลยของบุคคลอื่น เช่น ผู้รับของ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือตัวแทนที่ได้รับการว่าจ้างจากลูกค้า
 • การส่งสินค้าประเภทกลุ่มเบเกอรี่ ผลไม้ และดอกไม้ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่เหมาะสมต่อการขนส่ง
 • ความเสียหายใดๆซึ่งเกิดจากคนขับรถที่เข้าร่วม โดยไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่กำลังขนส่ง
 • กรณีผู้เสียหายหรือผู้ติดต่อเป็นผู้ที่ใช้ถนนได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยไม่มีข้อมูลที่ระบุชี้ชัดและไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุ หรือหากมีข้อมูลแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เราขอสงวนสิทธิในการช่วยติดตามคนขับรถที่เข้าร่วมเพื่อนำตัวมารับผิดชอบต่อเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
 • กรณีผู้ติดต่อไม่มีข้อมูลการขนส่งตามที่เรากำหนด ต้องการติดตามสินค้าต่างๆ ทางเราขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบสินค้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

7. ผลกระทบหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆก็ตาม ซึ่งอาจรวมไปถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไรของธุรกิจ การสูญเสียโอกาสในการทำเงินหรือลดต้นทุน ถึงแม้ว่าเราได้รับทราบถึงความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนการรับ-ส่งของนี้

8. ความล่าช้าในการส่งที่เกิดจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

9. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆก็ตามต่อสิ่งของก่อนการรับของจากลูกค้าเพื่อทำการจัดส่ง

10. ในการให้บริการของเรานั้น เรามิได้กระทำการในฐานะตัวแทนหรือในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนคุณหรือคนขับรถที่เข้าร่วมรายใดทั้งสิ้น และมิได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาว่าจ้างระหว่างคุณและคนขับรถที่เข้าร่วม

20: การชดเชยค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหาย รวมถึงปกป้องเราและบริษัทในเครือหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วน พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ให้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ พนักงานฝึกงาน และลูกจ้างเราจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องรวมถึงค่าทนายความ เพราะเหตุที่คุณกระทำการละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการฉบับนี้ หรือละเมิดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลที่สาม

21: การเรียกร้องค่าเสียหาย

1. การเรียกร้องต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เราส่งของถึงผู้รับเรียบร้อย มิฉะนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้น

2. การเรียกร้องต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ตามรายละเอียดด้านล่างโดยส่งมาที่อีเมล admin@bookmycargo.com โดยมีการระบุเลขที่งานขนส่ง และ ข้อมูลติดต่อ หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน รูปถ่ายสินค้าที่เกิดความเสียหาย และ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่จะให้ชำระค่าเสียหาย

3. การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถทำได้แค่เพียงหนึ่งการเรียกร้องต่อการส่งของหนึ่งครั้ง โดยจะมีการจ่ายชดเชยความเสียหาย ให้ครบในงวดเดียว หลังจากที่มีการพิจารณาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

4. เราจะรับผิดชอบตามขอบเขตที่ได้แจกแจงข้างต้นนี้ ตามค่าเสียหายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท

5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของ เราจะชดเชยค่าเสียหายให้ในรูปแบบการโอนเงิน หรือทดแทนสิ่งของที่เสียหาย ในมูลค่าตามที่เราประเมินและจะต้องไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ 21ข้อย่อยที่ 4

22: การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ในการใช้บริการ

1. คุณสามารถเรียกดูข้อตกลงในการใช้บริการฉบับล่าสุดในเวลาใดๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

2. เราขอสงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้บริการนี้โดยการอัพเดทข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นระยะๆ การที่คุณยังคงเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หรือการให้บริการของเราหลังจากที่มีการโพสต์ข้อตกลงในการใช้บริการที่แก้ไขแล้วจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว

23: ข้อมูลติดต่อ

หากมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในการใช้บริการคุณสามารถส่งคำถามาที่เราได้ที่ admin@bookmycargo.com

2034/127 29th Floor, Italthai Tower, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Call us : 02-7161736
Email : admin@bookmycargo.com
Copyright © 2023, Book My Cargo Inc.